Hälsoekonomi

Vad kostar sjukfrånvaro för företaget?


En vetenskaplig studie på 320 tjänstemän visade att medarbetare i riskgruppen hade i genomsnitt 10 sjukdagar fler per år jämfört med friskgruppen. En personalekonomisk beräkning visar att varje sjukdag kostar arbetsgivaren ca 10 % av månadslönen.


1 sjukdag = 10 % av 1 månadslön

10 sjukdagar = 100 % av 1 månadslön


Därmed kostar medarbetare i riskgruppen i genomsnitt arbetsgivaren 1 extra månadslön per år jämfört med medarbetare i friskgruppen.


Ohälsosamma levnadsvanor

Enligt WHO (2011) orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke.

Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna innebär kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.


Hur många är fysiskt aktiva i Sverige?

Låt oss utgå från kriteriet att vi behöver vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan med minst måttlig ansträngning. Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport Folkhälsan i Sverige, 2016, uppfyller två tredjedelar av befolkningen i åldrarna 16–84 år detta kriterium. Dessa uppgifter är i stort sett oförändrade sedan 2004.


Det innebär alltså att var tredje vuxen svensk inte ens når nivån att vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan!


Stegen som sparar miljoner

I nio år har Sundsvall Elnät drivit ett projekt för att få friskare medarbetare. Resultatet gör att bolaget i fjol sparade nära två miljoner kronor, jämfört med läget 2004.


”För Elnät/Servanet har det också varit en stor vinst. Minskad sjukfrånvaro, ökad effektivitet i jobbet, färre belastningsskador, lägre kostnader för rehabilitering. Katarina Blombäck har räknat fram att besparingen bara i fjol var nära 1,9 miljoner kronor jämfört med 2004.”


Referens; www.st.nu/ekonomi/stegen-som-sparar-miljoner

Copyright © All Rights Reserved